жыпыIу


жыпыIу

жыпым и иIэбапIэм кърадэкI щэкI тIууащIэ
карманный обшлаг, нашивка для прочности

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.